Regulamin

Regulamin organizowania i prowadzenia zbiórek publicznych Fundacja Doliczony Czas

§ 1

 1. Fundacja Doliczony Czas, zwana dalej „Fundacją", działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz przyjętego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Rafała Kośca, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Joannę Nowakowską-Drapała, w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Koszykowa 59 lok. 4, za numerem Repertorium A nr 10910/2018 w dniu 30 listopada 2018 roku.

§ 2

Regulamin ten ma na celu unormowanie organizacji i prowadzenia zbiórek publicznych przez Fundację. Wszystkie tego typu zbiórki muszą być zgodne z ustawą z dnia Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 498. z późn. zm.).

§ 3

Interpretując postanowienia Regulaminu, przez następujące pojęcia należy rozumieć:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Fundacji Doliczony Czas;
 2. Fundacja – Fundacja Doliczony Czas z siedzibą w Warszawie przy ul. Dragonów 6/47, 00-467 Warszawa, wpisana do rejestru sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000764280, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 7010900482 oraz numerem statystycznym REGON: 382244186;
 3. Statut Fundacji – akt ustrojowy Fundacji, regulujący jej organizację i sposób działania;
 4. Zarząd Fundacji – Zarząd Fundacji Doliczony Czas;
 5. Zasady prowadzenia zbiórek publicznych – ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 498 z późn. zm.);
 6. Zbiórka publiczna – zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37), oraz na cele religijne;
 7. Portal zbiórek publicznych – ogólnopolski elektroniczny portal zbiórek publicznych administrowany przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

§ 4

 1. Fundacja jest organizatorem zbiórek publicznych.
 2. Fundacja przeprowadza zbiórki po zgłoszeniu na Portalu zbiórek publicznych.
 3. Każda zbiórka publiczna organizowana przez Fundację, trwa w wyznaczonym przez Zarząd Fundacji terminie.
 4. W tym samym czasie Fundacja może prowadzić więcej niż jedną zbiórkę publiczną.
 5. Każda zbiórka publiczna przeprowadzana jest zgodnie z zasadami prowadzenia zbiórek publicznych.
 6. Za zgłoszenie, realizację oraz rozliczenie zbiórek, odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji.
 7. Zbiórka publiczna może być prowadzona przy pomocy elektronicznych środków przekazu.

§ 5

 1. Zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona, jeżeli jej cel pozostaje zgodny z celami statutowymi Fundacji.
 2. Celem działania Fundacji zgodnie z jej Statutem jest:
  1. Prowadzenia wszelkiej działalności w zakresie ochrony zdrowia, ratowania życia, wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym;
  2. udzielanie wszelkiej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej, życiowej i materialnej, w tym udzielania pomocy społecznej;
  3. propagowanie wiedzy o regulacjach prawnych w zakresie prawa ochrony zdrowia;
  4. działalność na rzecz praw pacjentów;
  5. działalność na rzecz edukacji lekarzy i innego personelu medycznego w zakresie praw pacjentów;
  6. umożliwienie personelowi medycznemu zgłaszania działań niepożądanych, błędów medycznych, także anonimowo w celu przeciwdziałania ich powstawaniu;
  7. umożliwienia pacjentom i personelowi medycznemu zgłaszania nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia;
  8. udzielanie pomocy ofiarom błędów medycznych;
  9. pomaganie ofiarom błędów medycznych w zgromadzeniu środków na postępowanie sądowe;
  10. nagłaśnianie przyczyn powstawania błędów medycznych i działanie na rzecz opracowania regulacji prawnych koniecznych dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów;
  11. tworzenie rankingów podmiotów medycznych i lekarzy przyjaznych pacjentom;
  12. przyznawanie wyróżnień dla lekarzy i podmiotów medycznych przyjaznych pacjentom;
  13. wsparcie materialne ofiar błędów medycznych;
  14. promowanie powszechnej znajomości prawa wśród pacjentów i uprawnień z niego wynikających;
  15. podejmowanie inicjatyw na rzecz promocji wysokich standardów opieki medycznej oraz na rzecz zmiany prawa w zakresie ochrony zdrowia;
  16. rejestrowanie i analiza incydentów medycznych pod kątem mechanizmów powstawania oraz opracowywanie zaleceń mających na celu ich uniknięcie w przyszłości;
  17. działalność na rzecz ochrony osób pokrzywdzonych przez aparat państwowy oraz organy i instytucje publiczne;
  18. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  19. działalność na rzecz ochrony praw osób pokrzywdzonych przez publiczny system zdrowia;
  20. działalność na rzecz ochrony praw osób fizycznych i innych podmiotów pokrzywdzonych przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych.

§ 6

 1. Zarząd Fundacji wypełnia zgłoszenie zbiórki publicznej na Portalu zbiórek publicznych – http://zbiorki.gov.pl, wskazując w szczególności:
  1. nazwę Fundacji, oznaczenie siedziby oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON;
  2. cel na który zostaną przeznaczone zebrane ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej;
  3. sposób przeprowadzenia zbiórki publicznej;
  4. miejsce prowadzenia zbiórki publicznej;
  5. termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej;
  6. przewidywane koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki publicznej, które zostaną pokryte z zebranych ofiar.
 2. Fundacja dopuszcza możliwość zgłoszenia zbiórki publicznej w postaci papierowej.
 3. Zbiórki publiczne przeprowadzane będą na terenie całego kraju, zważywszy, że terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zbiórka publiczna odbywa się do specjalnych, zaplombowanych puszek oznaczonych numerem zbiórki i/lub skarbon przygotowanych przez Fundację.
 5. Zbiórki publiczne mogą być prowadzone na wolnym powietrzu lub wewnątrz pomieszczeń, w obiektach publicznych lub prywatnych, za zgodą właścicieli tych obiektów. Mogą być przeprowadzane w trakcie różnych koncertów, imprez, artystyczno-rozrywkowych albo sportowych itp., za zgodą organizatorów tych imprez.
 6. Zbiórki publiczne mogą również polegać na organizowaniu koncertów, imprez artystyczno-rozrywkowych albo sportowych itp., podczas których, prowadzone będą zbiórki.
 7. Informacja o zgłoszeniu zbiórki publicznej wraz ze sprawozdaniami, o których mowa w §8 pkt f) niniejszego regulaminu, jest dostępna na portalu zbiórek publicznych przez okres 10 lat, licząc od dnia upływu terminu przesłania ostatniego sprawozdania.
 8. Dopuszcza się możliwość zmiany celu zbiórki w trakcie jest trwania, z tym jednak zastrzeżeniem, że w takim przypadku Fundacja musi powtórnie zgłosić zbiórkę publiczną.
 9. Dopuszcza się spożytkowanie zebranych środków finansowych na cel inny niż podany w zgłoszeniu, jeżeli cel podany w zgłoszeniu został osiągnięty lub nie może być kontynuowany.

§ 7

 1. Zbiórki publiczne są przeprowadzane przez wolontariuszy.
 2. W przeprowadzeniu zbiórki mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie.
 3. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego.
 4. Każdy wolontariusz musi być zaopatrzony w materiały identyfikujące określone przez Fundację.
 5. Otwarcie puszki po zakończeniu kwesty i przeliczenie zebranej kwoty musi odbywać się w obecności osoby kwestującej i co najmniej dwóch upoważnionych osób, których podpisy powinny figurować na protokole.
 6. Wolontariusze nie mają prawa przyjmować w imieniu Fundacji żadnych ofiar rzeczowych. W przypadkach wyjątkowych, mających charakter szczególny na przyjęcie ofiary rzeczowej wymagana jest zgoda Fundacji wraz z ustanowieniem na piśmie pełnomocnictwa przyjęcia ofiary rzeczowej.
 7. Wolontariusze świadczą swoją pomoc dobrowolnie i nieodpłatnie oraz nie mogą czerpać żadnych korzyści majątkowych z tytułu uczestnictwa w zbiórce publicznej.
 8. Fundacja nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez wolontariuszy. Fundacja nie przyjmuje faktur wystawianych za pomoc wykonaną na zlecenie Fundacji.

§ 8

 1. Do zadań Fundacji należy:
  1. powołanie komisji zbiórki publicznej na dany rok kalendarzowy;
  2. pozyskiwanie wolontariuszy;
  3. w przypadkach i na warunkach przewidzianych prawem – ubezpieczenie wolontariuszy kwestujących w trakcie zbiórki od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  4. przygotowanie i wydawanie materiałów promocyjnych, druków identyfikatorów i puszek oznaczonych numerem zbiórki i/lub skarbon;
  5. informowanie o zbiórce publicznej;
  6. dokonanie podsumowania zbiórki i niezwłoczne przekazanie środków pieniężnych do Fundacji;
  7. sporządzenie i doręczenie wymaganego przepisami prawa sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki oraz sprawozdania z rozdysponowania środków ze zbiórki publicznej ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w celu zamieszczenia na Portalu zbiórek publicznych.
 2. Sprawozdania, o których mowa w pkt f), są zamieszczane na Portalu zbiórek publicznych w postaci dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem formularza elektronicznego udostępnionego nieodpłatnie przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
 3. Fundacja dopuszcza możliwość przesłania sprawozdań w postaci papierowej.
 4. sprawozdania sporządzone w postaci elektronicznej osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 5. sprawozdania sporządzone w postaci papierowej opatruje własnoręcznym podpisem osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki.

§ 9

Fundacja przestrzega zasad organizowania zbiórek publicznych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2020