Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator Danych Osobowych

  Administrator Danych Osobowych Administratorem danych osobowych jest Fundacja Doliczony Czas z siedzibą w Warszawie, ul. Dragonów 6/47, 00-467 Warszawa

 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe [tj. imię i nazwisko, wizerunek, data urodzenia] będą przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażonej zgody w związku z posiadaniem przez Panią/Pana statusu Podopiecznego Fundacji, a także w celu możliwości prowadzenia zbiórek (w tym także publicznej) na Pani/Pana rzecz.

 3. Odbiorcy danych osobowych

  Fundacja Doliczony Czas przetwarza dane osobowe w celu, do którego zostały zebrane. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy o współpracy przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych oraz umownych.

 4. Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do momentu odwołania zgody. W przypadku ustania okoliczności, w związku z którymi dane osobowe są przetwarzane, Fundacja może przechowywać dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających przepisów prawa lub naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu dochodzenia praw i roszczeń).

 5. Klauzula informacyjna o prawie do cofnięcia zgody

  W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażenia powyższej zgody przed jej cofnięciem.

 6. Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe są przetwarzane

  1. prawo do dostępu do swoich danych – posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które przechowujemy jako administrator danych.
  2. prawo do sprostowania danych – posiada Pani/Pan prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Zmiany danych osobowych oraz ich aktualizacji lub uzupełnienia można dokonać poprzez zgłoszenie tego zamiaru administratorowi danych.
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – posiada Pani/Pan prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
  4. prawo do przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia danych - z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy Pani/Pana dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane albo gdy Pani/Pan wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Nadto, w przypadku, gdy zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane osobowe powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Z kolei prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – jeżeli uważają Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, może Pan/Pani złożyć skargę do organu nadzorczego, którym aktualnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.